Attribute._Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) Yöntem

Tanım

Bir ad kümesini karşılık gelen bir dağıtma tanımlayıcısı kümesine eşler.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

 virtual void System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetIDsOfNames(Guid % riid, IntPtr rgszNames, System::UInt32 cNames, System::UInt32 lcid, IntPtr rgDispId) = System::Runtime::InteropServices::_Attribute::GetIDsOfNames;
void _Attribute.GetIDsOfNames (ref Guid riid, IntPtr rgszNames, uint cNames, uint lcid, IntPtr rgDispId);
abstract member System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetIDsOfNames : Guid * nativeint * uint32 * uint32 * nativeint -> unit
override this.System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetIDsOfNames : Guid * nativeint * uint32 * uint32 * nativeint -> unit
Sub GetIDsOfNames (ByRef riid As Guid, rgszNames As IntPtr, cNames As UInteger, lcid As UInteger, rgDispId As IntPtr) Implements _Attribute.GetIDsOfNames

Parametreler

riid
Guid

Daha sonraki kullanımlar için ayrılmıştır.Reserved for future use. IID_NULL olmalıdır.Must be IID_NULL.

rgszNames
IntPtr

Eşlenecek, geçilen ad dizisi.Passed-in array of names to be mapped.

cNames
UInt32

Eşleştirilecek adların sayısı.Count of the names to be mapped.

lcid
UInt32

Adların yorumlanacağı yerel ayar bağlamı.The locale context in which to interpret the names.

rgDispId
IntPtr

Adlara karşılık gelen kimlikleri alan arayana ayrılan dizi.Caller-allocated array that receives the IDs corresponding to the names.

Uygulamalar

Özel durumlar

COM IDispatch arabirimi kullanılarak geç bağlantılı erişim desteklenmez.Late-bound access using the COM IDispatch interface is not supported.

Açıklamalar

Bu yöntem, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code. Hakkında daha fazla bilgi için IDispatch::GetIDsOfNames MSDN Kitaplığı ' na bakın.For more information about IDispatch::GetIDsOfNames, see the MSDN Library.

Şunlara uygulanır