Attribute._Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) Yöntem

Tanım

Bir arabirimin tür bilgilerini almak için kullanılabilen bir nesnenin tür bilgilerini alır.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

 virtual void System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfo(System::UInt32 iTInfo, System::UInt32 lcid, IntPtr ppTInfo) = System::Runtime::InteropServices::_Attribute::GetTypeInfo;
void _Attribute.GetTypeInfo (uint iTInfo, uint lcid, IntPtr ppTInfo);
abstract member System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfo : uint32 * uint32 * nativeint -> unit
override this.System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfo : uint32 * uint32 * nativeint -> unit
Sub GetTypeInfo (iTInfo As UInteger, lcid As UInteger, ppTInfo As IntPtr) Implements _Attribute.GetTypeInfo

Parametreler

iTInfo
UInt32

Döndürülecek tür bilgisi.The type information to return.

lcid
UInt32

Tür bilgilerinin yerel ayar tanımlayıcısı.The locale identifier for the type information.

ppTInfo
IntPtr

İstenen tür bilgisi nesnesine yönelik bir işaretçi alır.Receives a pointer to the requested type information object.

Uygulamalar

Özel durumlar

COM IDispatch arabirimi kullanılarak geç bağlantılı erişim desteklenmez.Late-bound access using the COM IDispatch interface is not supported.

Açıklamalar

Bu yöntem, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code. Hakkında daha fazla bilgi için IDispatch::GetTypeInfo MSDN Kitaplığı ' na bakın.For more information about IDispatch::GetTypeInfo, see the MSDN Library.

Şunlara uygulanır