BitConverter.IsLittleEndian Alan

Tanım

Verilerin bu bilgisayar mimarisinde depolandığı bayt sırasını ("bitime") gösterir.Indicates the byte order ("endianness") in which data is stored in this computer architecture.

public: static initonly bool IsLittleEndian;
public static readonly bool IsLittleEndian;
 staticval mutable IsLittleEndian : bool
Public Shared ReadOnly IsLittleEndian As Boolean 

Alan Değeri

Boolean

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği alanın kullanımını gösterir IsLittleEndian .The following code example illustrates the use of the IsLittleEndian field.

// Example of the BitConverter::IsLittleEndian field.
using namespace System;
int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the BitConverter::IsLittleEndian field "
  "generates \nthe following output when run on "
  "x86-class computers.\n" );
  Console::WriteLine( "IsLittleEndian: {0}", BitConverter::IsLittleEndian );
}

/*
This example of the BitConverter::IsLittleEndian field generates
the following output when run on x86-class computers.

IsLittleEndian: True
*/
// Example of the BitConverter.IsLittleEndian field.
using System;

class LittleEndDemo
{
  public static void Main( )
  {
    Console.WriteLine(
      "This example of the BitConverter.IsLittleEndian field " +
      "generates \nthe following output when run on " +
      "x86-class computers.\n");
    Console.WriteLine( "IsLittleEndian: {0}",
      BitConverter.IsLittleEndian );
  }
}

/*
This example of the BitConverter.IsLittleEndian field generates
the following output when run on x86-class computers.

IsLittleEndian: True
*/
' Example of the BitConverter.IsLittleEndian field.
Module LittleEndDemo
  Sub Main( )
    Console.WriteLine( _
      "This example of the BitConverter.IsLittleEndian " & _
      "field generates " & vbCrLf & "the following output " & _
      "when run on x86-class computers." & vbCrLf )
    Console.WriteLine( "IsLittleEndian: {0}", _
      BitConverter.IsLittleEndian )
  End Sub 
End Module

' This example of the BitConverter.IsLittleEndian field generates
' the following output when run on x86-class computers.
'
' IsLittleEndian: True

Açıklamalar

Farklı bilgisayar mimarileri, farklı bayt siparişleri kullanarak verileri depolar.Different computer architectures store data using different byte orders. "Big-endian", en önemli baytın bir sözcüğün sol ucunda olduğu anlamına gelir."Big-endian" means the most significant byte is on the left end of a word. "Little-Endian", en önemli baytın bir sözcüğün sağ ucunda olduğu anlamına gelir."Little-endian" means the most significant byte is on the right end of a word.

Not

BitConverter.IsLittleEndianYöntemine bir 16 bit, 32 bit ya da 64 bit tam sayı geçirerek, ağ bayt siparişinden, alanın değerini almadan ana bilgisayarın bayt sırasına dönüştürebilirsiniz IPAddress.HostToNetworkOrder .You can convert from network byte order to the byte order of the host computer without retrieving the value of the BitConverter.IsLittleEndian field by passing a 16-bit, 32-bit, or 64 bit integer to the IPAddress.HostToNetworkOrder method.

Şunlara uygulanır