CodeRemoveEventStatement.Event Özellik

Tanım

Öğesinden bir dinleyiciyi kaldırmak için olayı alır veya ayarlar.Gets or sets the event to remove a listener from.

public:
 property System::CodeDom::CodeEventReferenceExpression ^ Event { System::CodeDom::CodeEventReferenceExpression ^ get(); void set(System::CodeDom::CodeEventReferenceExpression ^ value); };
public System.CodeDom.CodeEventReferenceExpression Event { get; set; }
member this.Event : System.CodeDom.CodeEventReferenceExpression with get, set
Public Property Event As CodeEventReferenceExpression

Özellik Değeri

CodeEventReferenceExpression

Bir CodeEventReferenceExpression dinleyiciyi kaldırmak için olayı gösteren bir.A CodeEventReferenceExpression that indicates the event to remove a listener from.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.