CodeGenerator.ICodeGenerator.GenerateCodeFromStatement(CodeStatement, TextWriter, CodeGeneratorOptions) Yöntem

Tanım

Belirtilen Kod Belge Nesne Modeli (CodeDOM) açıklaması için kod üretir ve belirtilen seçenekleri kullanarak belirtilen metin yazıcısına çıkış verir.Generates code for the specified Code Document Object Model (CodeDOM) statement and outputs it to the specified text writer using the specified options.

 virtual void System.CodeDom.Compiler.ICodeGenerator.GenerateCodeFromStatement(System::CodeDom::CodeStatement ^ e, System::IO::TextWriter ^ w, System::CodeDom::Compiler::CodeGeneratorOptions ^ o) = System::CodeDom::Compiler::ICodeGenerator::GenerateCodeFromStatement;
void ICodeGenerator.GenerateCodeFromStatement (System.CodeDom.CodeStatement e, System.IO.TextWriter w, System.CodeDom.Compiler.CodeGeneratorOptions o);
abstract member System.CodeDom.Compiler.ICodeGenerator.GenerateCodeFromStatement : System.CodeDom.CodeStatement * System.IO.TextWriter * System.CodeDom.Compiler.CodeGeneratorOptions -> unit
override this.System.CodeDom.Compiler.ICodeGenerator.GenerateCodeFromStatement : System.CodeDom.CodeStatement * System.IO.TextWriter * System.CodeDom.Compiler.CodeGeneratorOptions -> unit
Sub GenerateCodeFromStatement (e As CodeStatement, w As TextWriter, o As CodeGeneratorOptions) Implements ICodeGenerator.GenerateCodeFromStatement

Parametreler

e
CodeStatement

Çevrilecek CodeDOM öğelerini içeren ifade.The statement that contains the CodeDOM elements to translate.

w
TextWriter

Kodun çıkış yapılacak metin yazarı.The text writer to output code to.

o
CodeGeneratorOptions

Kod oluşturmak için kullanılacak seçenekler.The options to use for generating code.

Uygulamalar

Özel durumlar

w kullanılamıyor.w is not available. w Yöntem çağrısı yapılmadan önce kapatılmış olabilir.w may have been closed before the method call was made.

Şunlara uygulanır