IProducerConsumerCollection<T>.TryAdd(T) Yöntem

Tanım

Öğesine bir nesne eklemeye çalışır IProducerConsumerCollection<T> .Attempts to add an object to the IProducerConsumerCollection<T>.

public:
 bool TryAdd(T item);
public bool TryAdd (T item);
abstract member TryAdd : 'T -> bool
Public Function TryAdd (item As T) As Boolean

Parametreler

item
T

Öğesine eklenecek nesne IProducerConsumerCollection<T> .The object to add to the IProducerConsumerCollection<T>.

Döndürülenler

Boolean

true Nesne başarıyla eklendiyse; Aksi takdirde, false .true if the object was added successfully; otherwise, false.

Özel durumlar

itemBu koleksiyon için geçersizdi.The item was invalid for this collection.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.