DictionaryBase.OnRemove(Object, Object) Yöntem

Tanım

Örnekten bir öğeyi kaldırmadan önce ek özel süreçler gerçekleştirir DictionaryBase .Performs additional custom processes before removing an element from the DictionaryBase instance.

protected:
 virtual void OnRemove(System::Object ^ key, System::Object ^ value);
protected virtual void OnRemove (object key, object value);
protected virtual void OnRemove (object key, object? value);
abstract member OnRemove : obj * obj -> unit
override this.OnRemove : obj * obj -> unit
Protected Overridable Sub OnRemove (key As Object, value As Object)

Parametreler

key
Object

Kaldırılacak öğenin anahtarı.The key of the element to remove.

value
Object

Kaldırılacak öğenin değeri.The value of the element to remove.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, sınıfını uygular DictionaryBase ve String Length 5 karakterden veya daha az karakter içeren bir anahtar ve değer sözlüğü oluşturmak için bu uygulamayı kullanır.The following code example implements the DictionaryBase class and uses that implementation to create a dictionary of String keys and values that have a Length of 5 characters or less.

using namespace System;
using namespace System::Collections;

public ref class ShortStringDictionary: public DictionaryBase
{
public:

  property String^ Item [String^]
  {
   String^ get( String^ key )
   {
     return (dynamic_cast<String^>(Dictionary[ key ]));
   }

   void set( String^ value, String^ key )
   {
     Dictionary[ key ] = value;
   }
  }

  property ICollection^ Keys 
  {
   ICollection^ get()
   {
     return (Dictionary->Keys);
   }
  }

  property ICollection^ Values 
  {
   ICollection^ get()
   {
     return (Dictionary->Values);
   }
  }
  void Add( String^ key, String^ value )
  {
   Dictionary->Add( key, value );
  }

  bool Contains( String^ key )
  {
   return (Dictionary->Contains( key ));
  }

  void Remove( String^ key )
  {
   Dictionary->Remove( key );
  }


protected:
  virtual void OnInsert( Object^ key, Object^ value ) override
  {
   if ( key->GetType() != Type::GetType( "System.String" ) )
      throw gcnew ArgumentException( "key must be of type String.","key" );
   else
   {
     String^ strKey = dynamic_cast<String^>(key);
     if ( strKey->Length > 5 )
         throw gcnew ArgumentException( "key must be no more than 5 characters in length.","key" );
   }

   if ( value->GetType() != Type::GetType( "System.String" ) )
      throw gcnew ArgumentException( "value must be of type String.","value" );
   else
   {
     String^ strValue = dynamic_cast<String^>(value);
     if ( strValue->Length > 5 )
         throw gcnew ArgumentException( "value must be no more than 5 characters in length.","value" );
   }
  }

  virtual void OnRemove( Object^ key, Object^ /*value*/ ) override
  {
   if ( key->GetType() != Type::GetType( "System.String" ) )
      throw gcnew ArgumentException( "key must be of type String.","key" );
   else
   {
     String^ strKey = dynamic_cast<String^>(key);
     if ( strKey->Length > 5 )
         throw gcnew ArgumentException( "key must be no more than 5 characters in length.","key" );
   }
  }

  virtual void OnSet( Object^ key, Object^ /*oldValue*/, Object^ newValue ) override
  {
   if ( key->GetType() != Type::GetType( "System.String" ) )
      throw gcnew ArgumentException( "key must be of type String.","key" );
   else
   {
     String^ strKey = dynamic_cast<String^>(key);
     if ( strKey->Length > 5 )
         throw gcnew ArgumentException( "key must be no more than 5 characters in length.","key" );
   }

   if ( newValue->GetType() != Type::GetType( "System.String" ) )
      throw gcnew ArgumentException( "newValue must be of type String.","newValue" );
   else
   {
     String^ strValue = dynamic_cast<String^>(newValue);
     if ( strValue->Length > 5 )
         throw gcnew ArgumentException( "newValue must be no more than 5 characters in length.","newValue" );
   }
  }

  virtual void OnValidate( Object^ key, Object^ value ) override
  {
   if ( key->GetType() != Type::GetType( "System.String" ) )
      throw gcnew ArgumentException( "key must be of type String.","key" );
   else
   {
     String^ strKey = dynamic_cast<String^>(key);
     if ( strKey->Length > 5 )
         throw gcnew ArgumentException( "key must be no more than 5 characters in length.","key" );
   }

   if ( value->GetType() != Type::GetType( "System.String" ) )
      throw gcnew ArgumentException( "value must be of type String.","value" );
   else
   {
     String^ strValue = dynamic_cast<String^>(value);
     if ( strValue->Length > 5 )
         throw gcnew ArgumentException( "value must be no more than 5 characters in length.","value" );
   }
  }

};

void PrintKeysAndValues2( ShortStringDictionary^ myCol );
void PrintKeysAndValues3( ShortStringDictionary^ myCol );
int main()
{
  // Creates and initializes a new DictionaryBase.
  ShortStringDictionary^ mySSC = gcnew ShortStringDictionary;

  // Adds elements to the collection.
  mySSC->Add( "One", "a" );
  mySSC->Add( "Two", "ab" );
  mySSC->Add( "Three", "abc" );
  mySSC->Add( "Four", "abcd" );
  mySSC->Add( "Five", "abcde" );

  // Display the contents of the collection using the enumerator.
  Console::WriteLine( "Contents of the collection (using enumerator):" );
  PrintKeysAndValues2( mySSC );

  // Display the contents of the collection using the Keys property and the Item property.
  Console::WriteLine( "Initial contents of the collection (using Keys and Item):" );
  PrintKeysAndValues3( mySSC );

  // Tries to add a value that is too long.
  try
  {
   mySSC->Add( "Ten", "abcdefghij" );
  }
  catch ( ArgumentException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( e );
  }

  // Tries to add a key that is too long.
  try
  {
   mySSC->Add( "Eleven", "ijk" );
  }
  catch ( ArgumentException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( e );
  }

  Console::WriteLine();

  // Searches the collection with Contains.
  Console::WriteLine( "Contains \"Three\": {0}", mySSC->Contains( "Three" ) );
  Console::WriteLine( "Contains \"Twelve\": {0}", mySSC->Contains( "Twelve" ) );
  Console::WriteLine();

  // Removes an element from the collection.
  mySSC->Remove( "Two" );

  // Displays the contents of the collection.
  Console::WriteLine( "After removing \"Two\":" );
  PrintKeysAndValues2( mySSC );
}

// Uses the enumerator. 
void PrintKeysAndValues2( ShortStringDictionary^ myCol )
{
  DictionaryEntry myDE;
  System::Collections::IEnumerator^ myEnumerator = myCol->GetEnumerator();
  while ( myEnumerator->MoveNext() )
   if ( myEnumerator->Current != nullptr )
  {
   myDE = *dynamic_cast<DictionaryEntry^>(myEnumerator->Current);
   Console::WriteLine( "  {0,-5} : {1}", myDE.Key, myDE.Value );
  }

  Console::WriteLine();
}


// Uses the Keys property and the Item property.
void PrintKeysAndValues3( ShortStringDictionary^ myCol )
{
  ICollection^ myKeys = myCol->Keys;
  IEnumerator^ myEnum1 = myKeys->GetEnumerator();
  while ( myEnum1->MoveNext() )
  {
   String^ k = safe_cast<String^>(myEnum1->Current);
   Console::WriteLine( "  {0,-5} : {1}", k, myCol->Item[ k ] );
  }

  Console::WriteLine();
}

/* 
This code produces the following output.

Contents of the collection (using enumerator):
  Three : abc
  Five : abcde
  Two  : ab
  One  : a
  Four : abcd

Initial contents of the collection (using Keys and Item):
  Three : abc
  Five : abcde
  Two  : ab
  One  : a
  Four : abcd

System.ArgumentException: value must be no more than 5 characters in length.
Parameter name: value
  at ShortStringDictionary.OnValidate(Object key, Object value)
  at System.Collections.DictionaryBase.System.Collections.IDictionary.Add(Object key, Object value)
  at SamplesDictionaryBase.Main()
System.ArgumentException: key must be no more than 5 characters in length.
Parameter name: key
  at ShortStringDictionary.OnValidate(Object key, Object value)
  at System.Collections.DictionaryBase.System.Collections.IDictionary.Add(Object key, Object value)
  at SamplesDictionaryBase.Main()

Contains "Three": True
Contains "Twelve": False

After removing "Two":
  Three : abc
  Five : abcde
  One  : a
  Four : abcd

*/
using System;
using System.Collections;

public class ShortStringDictionary : DictionaryBase {

  public String this[ String key ] {
   get {
     return( (String) Dictionary[key] );
   }
   set {
     Dictionary[key] = value;
   }
  }

  public ICollection Keys {
   get {
     return( Dictionary.Keys );
   }
  }

  public ICollection Values {
   get {
     return( Dictionary.Values );
   }
  }

  public void Add( String key, String value ) {
   Dictionary.Add( key, value );
  }

  public bool Contains( String key ) {
   return( Dictionary.Contains( key ) );
  }

  public void Remove( String key ) {
   Dictionary.Remove( key );
  }

  protected override void OnInsert( Object key, Object value ) {
   if ( key.GetType() != typeof(System.String) )
    {
      throw new ArgumentException( "key must be of type String.", "key" );
    }
    else {
     String strKey = (String) key;
     if ( strKey.Length > 5 )
      throw new ArgumentException( "key must be no more than 5 characters in length.", "key" );
   }

   if ( value.GetType() != typeof(System.String) )
    {
      throw new ArgumentException( "value must be of type String.", "value" );
    }
    else {
     String strValue = (String) value;
     if ( strValue.Length > 5 )
      throw new ArgumentException( "value must be no more than 5 characters in length.", "value" );
   }
  }

  protected override void OnRemove( Object key, Object value ) {
   if ( key.GetType() != typeof(System.String) )
    {
      throw new ArgumentException( "key must be of type String.", "key" );
    }
    else {
     String strKey = (String) key;
     if ( strKey.Length > 5 )
      throw new ArgumentException( "key must be no more than 5 characters in length.", "key" );
   }
  }

  protected override void OnSet( Object key, Object oldValue, Object newValue ) {
   if ( key.GetType() != typeof(System.String) )
    {
      throw new ArgumentException( "key must be of type String.", "key" );
    }
    else {
     String strKey = (String) key;
     if ( strKey.Length > 5 )
      throw new ArgumentException( "key must be no more than 5 characters in length.", "key" );
   }

   if ( newValue.GetType() != typeof(System.String) )
    {
      throw new ArgumentException( "newValue must be of type String.", "newValue" );
    }
    else {
     String strValue = (String) newValue;
     if ( strValue.Length > 5 )
      throw new ArgumentException( "newValue must be no more than 5 characters in length.", "newValue" );
   }
  }

  protected override void OnValidate( Object key, Object value ) {
   if ( key.GetType() != typeof(System.String) )
    {
      throw new ArgumentException( "key must be of type String.", "key" );
    }
    else {
     String strKey = (String) key;
     if ( strKey.Length > 5 )
      throw new ArgumentException( "key must be no more than 5 characters in length.", "key" );
   }

   if ( value.GetType() != typeof(System.String) )
    {
      throw new ArgumentException( "value must be of type String.", "value" );
    }
    else {
     String strValue = (String) value;
     if ( strValue.Length > 5 )
      throw new ArgumentException( "value must be no more than 5 characters in length.", "value" );
   }
  }
}

public class SamplesDictionaryBase {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a new DictionaryBase.
   ShortStringDictionary mySSC = new ShortStringDictionary();

   // Adds elements to the collection.
   mySSC.Add( "One", "a" );
   mySSC.Add( "Two", "ab" );
   mySSC.Add( "Three", "abc" );
   mySSC.Add( "Four", "abcd" );
   mySSC.Add( "Five", "abcde" );

   // Display the contents of the collection using foreach. This is the preferred method.
   Console.WriteLine( "Contents of the collection (using foreach):" );
   PrintKeysAndValues1( mySSC );

   // Display the contents of the collection using the enumerator.
   Console.WriteLine( "Contents of the collection (using enumerator):" );
   PrintKeysAndValues2( mySSC );

   // Display the contents of the collection using the Keys property and the Item property.
   Console.WriteLine( "Initial contents of the collection (using Keys and Item):" );
   PrintKeysAndValues3( mySSC );

   // Tries to add a value that is too long.
   try {
     mySSC.Add( "Ten", "abcdefghij" );
   }
   catch ( ArgumentException e ) {
     Console.WriteLine( e.ToString() );
   }

   // Tries to add a key that is too long.
   try {
     mySSC.Add( "Eleven", "ijk" );
   }
   catch ( ArgumentException e ) {
     Console.WriteLine( e.ToString() );
   }

   Console.WriteLine();

   // Searches the collection with Contains.
   Console.WriteLine( "Contains \"Three\": {0}", mySSC.Contains( "Three" ) );
   Console.WriteLine( "Contains \"Twelve\": {0}", mySSC.Contains( "Twelve" ) );
   Console.WriteLine();

   // Removes an element from the collection.
   mySSC.Remove( "Two" );

   // Displays the contents of the collection.
   Console.WriteLine( "After removing \"Two\":" );
   PrintKeysAndValues1( mySSC );
  }

  // Uses the foreach statement which hides the complexity of the enumerator.
  // NOTE: The foreach statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  public static void PrintKeysAndValues1( ShortStringDictionary myCol ) {
   foreach ( DictionaryEntry myDE in myCol )
     Console.WriteLine( "  {0,-5} : {1}", myDE.Key, myDE.Value );
   Console.WriteLine();
  }

  // Uses the enumerator.
  // NOTE: The foreach statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  public static void PrintKeysAndValues2( ShortStringDictionary myCol ) {
   DictionaryEntry myDE;
   System.Collections.IEnumerator myEnumerator = myCol.GetEnumerator();
   while ( myEnumerator.MoveNext() )
     if ( myEnumerator.Current != null ) {
      myDE = (DictionaryEntry) myEnumerator.Current;
      Console.WriteLine( "  {0,-5} : {1}", myDE.Key, myDE.Value );
     }
   Console.WriteLine();
  }

  // Uses the Keys property and the Item property.
  public static void PrintKeysAndValues3( ShortStringDictionary myCol ) {
   ICollection myKeys = myCol.Keys;
   foreach ( String k in myKeys )
     Console.WriteLine( "  {0,-5} : {1}", k, myCol[k] );
   Console.WriteLine();
  }
}


/*
This code produces the following output.

Contents of the collection (using foreach):
  Three : abc
  Five : abcde
  Two  : ab
  One  : a
  Four : abcd

Contents of the collection (using enumerator):
  Three : abc
  Five : abcde
  Two  : ab
  One  : a
  Four : abcd

Initial contents of the collection (using Keys and Item):
  Three : abc
  Five : abcde
  Two  : ab
  One  : a
  Four : abcd

System.ArgumentException: value must be no more than 5 characters in length.
Parameter name: value
  at ShortStringDictionary.OnValidate(Object key, Object value)
  at System.Collections.DictionaryBase.System.Collections.IDictionary.Add(Object key, Object value)
  at SamplesDictionaryBase.Main()
System.ArgumentException: key must be no more than 5 characters in length.
Parameter name: key
  at ShortStringDictionary.OnValidate(Object key, Object value)
  at System.Collections.DictionaryBase.System.Collections.IDictionary.Add(Object key, Object value)
  at SamplesDictionaryBase.Main()

Contains "Three": True
Contains "Twelve": False

After removing "Two":
  Three : abc
  Five : abcde
  One  : a
  Four : abcd

*/

Imports System.Collections

Public Class ShortStringDictionary
  Inherits DictionaryBase

  Default Public Property Item(key As String) As String
   Get
     Return CType(Dictionary(key), String)
   End Get
   Set
     Dictionary(key) = value
   End Set
  End Property

  Public ReadOnly Property Keys() As ICollection
   Get
     Return Dictionary.Keys
   End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Values() As ICollection
   Get
     Return Dictionary.Values
   End Get
  End Property

  Public Sub Add(key As String, value As String)
   Dictionary.Add(key, value)
  End Sub

  Public Function Contains(key As String) As Boolean
   Return Dictionary.Contains(key)
  End Function 'Contains

  Public Sub Remove(key As String)
   Dictionary.Remove(key)
  End Sub

  Protected Overrides Sub OnInsert(key As Object, value As Object)
   If Not GetType(System.String).IsAssignableFrom(key.GetType()) Then
     Throw New ArgumentException("key must be of type String.", "key")
   Else
     Dim strKey As String = CType(key, String)
     If strKey.Length > 5 Then
      Throw New ArgumentException("key must be no more than 5 characters in length.", "key")
     End If
   End If 
   If Not GetType(System.String).IsAssignableFrom(value.GetType()) Then
     Throw New ArgumentException("value must be of type String.", "value")
   Else
     Dim strValue As String = CType(value, String)
     If strValue.Length > 5 Then
      Throw New ArgumentException("value must be no more than 5 characters in length.", "value")
     End If
   End If
  End Sub

  Protected Overrides Sub OnRemove(key As Object, value As Object)
   If Not GetType(System.String).IsAssignableFrom(key.GetType()) Then
     Throw New ArgumentException("key must be of type String.", "key")
   Else
     Dim strKey As String = CType(key, String)
     If strKey.Length > 5 Then
      Throw New ArgumentException("key must be no more than 5 characters in length.", "key")
     End If
   End If
  End Sub

  Protected Overrides Sub OnSet(key As Object, oldValue As Object, newValue As Object)
   If Not GetType(System.String).IsAssignableFrom(key.GetType()) Then
     Throw New ArgumentException("key must be of type String.", "key")
   Else
     Dim strKey As String = CType(key, String)
     If strKey.Length > 5 Then
      Throw New ArgumentException("key must be no more than 5 characters in length.", "key")
     End If
   End If 
   If Not GetType(System.String).IsAssignableFrom(newValue.GetType()) Then
     Throw New ArgumentException("newValue must be of type String.", "newValue")
   Else
     Dim strValue As String = CType(newValue, String)
     If strValue.Length > 5 Then
      Throw New ArgumentException("newValue must be no more than 5 characters in length.", "newValue")
     End If
   End If
  End Sub

  Protected Overrides Sub OnValidate(key As Object, value As Object)
   If Not GetType(System.String).IsAssignableFrom(key.GetType()) Then
     Throw New ArgumentException("key must be of type String.", "key")
   Else
     Dim strKey As String = CType(key, String)
     If strKey.Length > 5 Then
      Throw New ArgumentException("key must be no more than 5 characters in length.", "key")
     End If
   End If 
   If Not GetType(System.String).IsAssignableFrom(value.GetType()) Then
     Throw New ArgumentException("value must be of type String.", "value")
   Else
     Dim strValue As String = CType(value, String)
     If strValue.Length > 5 Then
      Throw New ArgumentException("value must be no more than 5 characters in length.", "value")
     End If
   End If
  End Sub

End Class


Public Class SamplesDictionaryBase

  Public Shared Sub Main()

   ' Creates and initializes a new DictionaryBase.
   Dim mySSC As New ShortStringDictionary()

   ' Adds elements to the collection.
   mySSC.Add("One", "a")
   mySSC.Add("Two", "ab")
   mySSC.Add("Three", "abc")
   mySSC.Add("Four", "abcd")
   mySSC.Add("Five", "abcde")

   ' Display the contents of the collection using For Each. This is the preferred method.
   Console.WriteLine("Contents of the collection (using For Each):")
   PrintKeysAndValues1(mySSC)

   ' Display the contents of the collection using the enumerator.
   Console.WriteLine("Contents of the collection (using enumerator):")
   PrintKeysAndValues2(mySSC)

   ' Display the contents of the collection using the Keys property and the Item property.
   Console.WriteLine("Initial contents of the collection (using Keys and Item):")
   PrintKeysAndValues3(mySSC)

   ' Tries to add a value that is too long.
   Try
     mySSC.Add("Ten", "abcdefghij")
   Catch e As ArgumentException
     Console.WriteLine(e.ToString())
   End Try

   ' Tries to add a key that is too long.
   Try
     mySSC.Add("Eleven", "ijk")
   Catch e As ArgumentException
     Console.WriteLine(e.ToString())
   End Try

   Console.WriteLine()

   ' Searches the collection with Contains.
   Console.WriteLine("Contains ""Three"": {0}", mySSC.Contains("Three"))
   Console.WriteLine("Contains ""Twelve"": {0}", mySSC.Contains("Twelve"))
   Console.WriteLine()

   ' Removes an element from the collection.
   mySSC.Remove("Two")

   ' Displays the contents of the collection.
   Console.WriteLine("After removing ""Two"":")
   PrintKeysAndValues1(mySSC)

  End Sub


  ' Uses the For Each statement which hides the complexity of the enumerator.
  ' NOTE: The For Each statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  Public Shared Sub PrintKeysAndValues1(myCol As ShortStringDictionary)
   Dim myDE As DictionaryEntry
   For Each myDE In myCol
     Console.WriteLine("  {0,-5} : {1}", myDE.Key, myDE.Value)
   Next myDE
   Console.WriteLine()
  End Sub


  ' Uses the enumerator. 
  ' NOTE: The For Each statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  Public Shared Sub PrintKeysAndValues2(myCol As ShortStringDictionary)
   Dim myDE As DictionaryEntry
   Dim myEnumerator As System.Collections.IEnumerator = myCol.GetEnumerator()
   While myEnumerator.MoveNext()
     If Not (myEnumerator.Current Is Nothing) Then
      myDE = CType(myEnumerator.Current, DictionaryEntry)
      Console.WriteLine("  {0,-5} : {1}", myDE.Key, myDE.Value)
     End If
   End While
   Console.WriteLine()
  End Sub


  ' Uses the Keys property and the Item property.
  Public Shared Sub PrintKeysAndValues3(myCol As ShortStringDictionary)
   Dim myKeys As ICollection = myCol.Keys
   Dim k As String
   For Each k In myKeys
     Console.WriteLine("  {0,-5} : {1}", k, myCol(k))
   Next k
   Console.WriteLine()
  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'Contents of the collection (using For Each):
'  Three : abc
'  Five : abcde
'  Two  : ab
'  One  : a
'  Four : abcd
'
'Contents of the collection (using enumerator):
'  Three : abc
'  Five : abcde
'  Two  : ab
'  One  : a
'  Four : abcd
'
'Initial contents of the collection (using Keys and Item):
'  Three : abc
'  Five : abcde
'  Two  : ab
'  One  : a
'  Four : abcd
'
'System.ArgumentException: value must be no more than 5 characters in length.
'Parameter name: value
'  at ShortStringDictionary.OnValidate(Object key, Object value)
'  at System.Collections.DictionaryBase.System.Collections.IDictionary.Add(Object key, Object value)
'  at SamplesDictionaryBase.Main()
'System.ArgumentException: key must be no more than 5 characters in length.
'Parameter name: key
'  at ShortStringDictionary.OnValidate(Object key, Object value)
'  at System.Collections.DictionaryBase.System.Collections.IDictionary.Add(Object key, Object value)
'  at SamplesDictionaryBase.Main()
'
'Contains "Three": True
'Contains "Twelve": False
'
'After removing "Two":
'  Three : abc
'  Five : abcde
'  One  : a
'  Four : abcd

Açıklamalar

Bu yöntemin varsayılan uygulamasının, belirtilen öğe kaldırılmadan önce bazı eylemler gerçekleştirmek için türetilmiş bir sınıf tarafından geçersiz kılınabilmesi amaçlanmıştır.The default implementation of this method is intended to be overridden by a derived class to perform some action before the specified element is removed.

On * yöntemleri yalnızca özelliği tarafından döndürülen örnekte çağrılır Dictionary , ancak özelliği tarafından döndürülen örneğe uygulanmaz InnerHashtable .The On* methods are invoked only on the instance returned by the Dictionary property, but not on the instance returned by the InnerHashtable property.

Bu yöntemin varsayılan uygulanması bir O(1) işlemdir.The default implementation of this method is an O(1) operation.

Devralanlara Notlar

Bu yöntem, ımplemenonun öğeyi temeldeki öğeden kaldırmadan önce gerçekleştirilmesi gereken süreçler tanımlamasına olanak tanır Hashtable .This method allows implementers to define processes that must be performed before removing the element from the underlying Hashtable. Bu yöntemi tanımlayarak, ımplemenonun diğer tüm yöntemleri geçersiz kılmak zorunda kalmadan devralınan yöntemlere işlevsellik ekleyebiliyor.By defining this method, implementers can add functionality to inherited methods without having to override all other methods.

OnRemove(Object, Object) Standart kaldırma davranışına göre çağrılır, ancak OnRemoveComplete(Object, Object) standart kaldırma davranışından sonra çağrılır.OnRemove(Object, Object) is invoked before the standard Remove behavior, whereas OnRemoveComplete(Object, Object) is invoked after the standard Remove behavior.

Örneğin, uygulayıcılar içinde her zaman bir özel durum oluşturarak öğelerin kaldırılmasını engelleyebilir OnRemove(Object, Object) .For example, implementers can prevent removal of elements by always throwing an exception in OnRemove(Object, Object).

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.