Dictionary<TKey,TValue>.ICollection<KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly Özellik

Tanım

Sözlüğün salt okunurdur olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the dictionary is read-only.

property bool System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey,TValue>>::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)).IsReadOnly

Özellik Değeri

Boolean

trueICollection<T>salt okunurdur; Aksi durumda, false .true if the ICollection<T> is read-only; otherwise, false. Varsayılan uygulamasında Dictionary<TKey,TValue> , bu özellik her zaman döndürülür false .In the default implementation of Dictionary<TKey,TValue>, this property always returns false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır