HashSet<T>.IEnumerable.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Bir toplulukta tekrarlanan bir numaralandırıcı döndürür.Returns an enumerator that iterates through a collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator

Koleksiyonda yinelemek için kullanılabilecek bir IEnumerator nesnesi.An IEnumerator object that can be used to iterate through the collection.

Uygulamalar

Açıklamalar

foreachC# dilinin ( for each For Each Visual Basic içindeki C++) deyimleri, numaralandırıcıların karmaşıklığını gizler.The foreach statement of the C# language (for each in C++, For Each in Visual Basic) hides the complexity of enumerators. Bu nedenle, foreach Numaralandırıcının doğrudan düzenlenmesi yerine kullanılması önerilir.Therefore, using foreach is recommended, instead of directly manipulating the enumerator.

Numaralandırıcılar, koleksiyonundaki verileri okumak için kullanılabilir, ancak temel koleksiyonu değiştirmek için kullanılamaz.Enumerators can be used to read the data in the collection, but they cannot be used to modify the underlying collection.

Başlangıçta, numaralandırıcı, koleksiyondaki ilk öğenin önüne yerleştirilir.Initially, the enumerator is positioned before the first element in the collection. Reset Ayrıca, numaralandırıcısı bu konuma geri getirir.Reset also brings the enumerator back to this position. Bu konumda, Current özelliği tanımsızdır.At this position, the Current property is undefined. Bu nedenle, MoveNext değerini okumadan önce sayacı koleksiyonun ilk öğesine ilerletmek için yöntemini çağırmanız gerekir Current .Therefore, you must call the MoveNext method to advance the enumerator to the first element of the collection before reading the value of Current.

CurrentÖzelliği, MoveNext ya da çağrılana kadar aynı nesneyi döndürür Reset .The Current property returns the same object until either MoveNext or Reset is called. MoveNext bir Current sonraki öğeye ayarlar.MoveNext sets Current to the next element.

MoveNextKoleksiyonun sonunu geçerse, Numaralandırıcı koleksiyondaki son öğeden sonra konumlandırılır ve MoveNext döndürür false .If MoveNext passes the end of the collection, the enumerator is positioned after the last element in the collection and MoveNext returns false. Numaralandırıcı bu konumda olduğunda, sonraki çağrılar MoveNext de döndürülür false .When the enumerator is at this position, subsequent calls to MoveNext also return false. Döndürülen son çağrı MoveNext false Current tanımsızdır.If the last call to MoveNext returned false, Current is undefined. CurrentKoleksiyonun ilk öğesine yeniden ayarlamak için, ardından öğesini çağırabilirsiniz Reset MoveNext .To set Current to the first element of the collection again, you can call Reset followed by MoveNext.

Bir numaralandırıcı, koleksiyon değişmeden kaldığı sürece geçerli kalır.An enumerator remains valid as long as the collection remains unchanged. Ekleme, değiştirme veya öğeleri silme gibi, koleksiyona bir değişiklik yapılırsa, numaralandırıcı geri çevrilemez biçimde geçersiz kılınır ve davranışı tanımlanmamış olur.If changes are made to the collection, such as adding, modifying, or deleting elements, the enumerator is irrecoverably invalidated and its behavior is undefined.

Numaralandırıcının, koleksiyona özel kullanım erişimi yok; bu nedenle, bir koleksiyon içinde numaralandırma aslında bir iş parçacığı açısından güvenli yordam değildir.The enumerator does not have exclusive access to the collection; therefore, enumerating through a collection is intrinsically not a thread-safe procedure. Numaralandırma sırasında iş parçacığı güvenliği sağlamak için tüm numaralandırma sırasında koleksiyonu kilitleyebilirsiniz.To guarantee thread safety during enumeration, you can lock the collection during the entire enumeration. Okuma ve yazma için birden çok iş parçacığı tarafından erişilecek koleksiyona izin vermek için kendi eşitlemenizi uygulamalısınız.To allow the collection to be accessed by multiple threads for reading and writing, you must implement your own synchronization.

Ad alanındaki koleksiyonların varsayılan uygulamaları System.Collections.Generic eşitlenmez.Default implementations of collections in the System.Collections.Generic namespace are not synchronized.

Bu yöntem bir O(1) işlemidir.This method is an O(1) operation.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.