ICollection<T>.CopyTo(T[], Int32) Yöntem

Tanım

Öğesinin öğelerini ICollection<T> Array belirli bir dizinden başlayarak öğesine kopyalar Array .Copies the elements of the ICollection<T> to an Array, starting at a particular Array index.

public:
 void CopyTo(cli::array <T> ^ array, int arrayIndex);
public void CopyTo (T[] array, int arrayIndex);
abstract member CopyTo : 'T[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As T(), arrayIndex As Integer)

Parametreler

array
T[]

ArrayÖğesinden kopyalanmış öğelerin hedefi olan tek boyutlu ICollection<T> .The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from ICollection<T>. ArraySıfır tabanlı dizine sahip olmalıdır.The Array must have zero-based indexing.

arrayIndex
Int32

array içinde kopyalamanın başladığı sıfır tabanlı dizin.The zero-based index in array at which copying begins.

Özel durumlar

array, null değeridir.array is null.

arrayIndex 0 ' dan küçük.arrayIndex is less than 0.

Kaynaktaki öğe sayısı, ICollection<T> hedefin sonuna kadar olan kullanılabilir alandan daha büyük arrayIndex array .The number of elements in the source ICollection<T> is greater than the available space from arrayIndex to the end of the destination array.

Şunlara uygulanır