IDictionary<TKey,TValue>.Keys Özellik

Tanım

ICollection<T>Anahtarlarını içeren bir alır IDictionary<TKey,TValue> .Gets an ICollection<T> containing the keys of the IDictionary<TKey,TValue>.

public:
 property System::Collections::Generic::ICollection<TKey> ^ Keys { System::Collections::Generic::ICollection<TKey> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.ICollection<TKey> Keys { get; }
member this.Keys : System.Collections.Generic.ICollection<'Key>
Public ReadOnly Property Keys As ICollection(Of TKey)

Özellik Değeri

ICollection<TKey>

ICollection<T>Uygulayan nesnenin anahtarlarını içeren bir IDictionary<TKey,TValue> .An ICollection<T> containing the keys of the object that implements IDictionary<TKey,TValue>.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneğinde, özelliği kullanılarak anahtarların nasıl numaralandırılacağı gösterilmektedir Keys .The following code example shows how to enumerate keys alone using the Keys property.

Bu kod, derlenebilecek ve yürütülebilecek daha büyük bir örneğin bir parçasıdır.This code is part of a larger example that can be compiled and executed. Bkz. System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>.See System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>.

// To get the keys alone, use the Keys property.
icoll = openWith->Keys;

// The elements of the ValueCollection are strongly typed
// with the type that was specified for dictionary values.
Console::WriteLine();
for each( String^ s in icoll )
{
    Console::WriteLine("Key = {0}", s);
}
// To get the keys alone, use the Keys property.
icoll = openWith.Keys;

// The elements of the ValueCollection are strongly typed
// with the type that was specified for dictionary values.
Console.WriteLine();
foreach( string s in icoll )
{
    Console.WriteLine("Key = {0}", s);
}
' To get the keys alone, use the Keys property.
icoll = openWith.Keys

' The elements of the ValueCollection are strongly typed
' with the type that was specified for dictionary values.
Console.WriteLine()
For Each s As String In  icoll
    Console.WriteLine("Key = {0}", s)
Next s

Açıklamalar

Döndürülen anahtarların sırası ICollection<T> belirtilmemiş, ancak özelliğin döndürdüğü karşılık gelen değerlerle aynı sırada olması garanti edilir ICollection<T> Values .The order of the keys in the returned ICollection<T> is unspecified, but it is guaranteed to be the same order as the corresponding values in the ICollection<T> returned by the Values property.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.