ISet<T>.SymmetricExceptWith(IEnumerable<T>) Yöntem

Tanım

Geçerli kümeyi yalnızca geçerli küme içinde veya belirtilen koleksiyonda bulunan ancak her ikisinde de bulunan öğeleri içerecek şekilde değiştirir.Modifies the current set so that it contains only elements that are present either in the current set or in the specified collection, but not both.

public:
 void SymmetricExceptWith(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public void SymmetricExceptWith (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member SymmetricExceptWith : seq<'T> -> unit
Public Sub SymmetricExceptWith (other As IEnumerable(Of T))

Parametreler

other
IEnumerable<T>

Geçerli küme ile Karşılaştırılacak koleksiyon.The collection to compare to the current set.

Özel durumlar

other, null değeridir.other is null.

Açıklamalar

İçindeki herhangi bir yinelenen öğe other yok sayılır.Any duplicate elements in other are ignored.

Şunlara uygulanır