SynchronizedReadOnlyCollection<T>.ICollection.SyncRoot Özellik

Tanım

İş parçacığı açısından güvenli, salt okuma koleksiyonuna erişimi eşzamanlı hale getirmek için kullanılan nesneyi alır.Gets the object used to synchronize access to the thread-safe, read-only collection.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Özellik Değeri

Object

İş parçacığı açısından güvenli, salt okuma koleksiyonuna erişimi eşzamanlı hale getirmek için kullanılan nesne.The object used to synchronize access to the thread-safe, read-only collection.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu nesnenin değeri, syncRoot Oluşturucu kullanılarak iş parçacığı güvenli koleksiyonu oluşturulurken ayarlanabilir SynchronizedReadOnlyCollection<T>(Object) .The value of this syncRoot object can be set when creating the thread-safe collection using the SynchronizedReadOnlyCollection<T>(Object) constructor.

Şunlara uygulanır