ImmutableDictionary<TKey,TValue>.Add(TKey, TValue) Yöntem

Tanım

Sabit sözlüğe belirtilen anahtar ve değere sahip bir öğe ekler.Adds an element with the specified key and value to the immutable dictionary.

public:
 System::Collections::Immutable::ImmutableDictionary<TKey, TValue> ^ Add(TKey key, TValue value);
public System.Collections.Immutable.ImmutableDictionary<TKey,TValue> Add (TKey key, TValue value);
member this.Add : 'Key * 'Value -> System.Collections.Immutable.ImmutableDictionary<'Key, 'Value>
Public Function Add (key As TKey, value As TValue) As ImmutableDictionary(Of TKey, TValue)

Parametreler

key
TKey

Eklenecek öğenin anahtarı.The key of the element to add.

value
TValue

Eklenecek öğenin değeri.The value of the element to add.

Döndürülenler

ImmutableDictionary<TKey,TValue>

Ek anahtar/değer çiftini içeren yeni bir sabit sözlük.A new immutable dictionary that contains the additional key/value pair.

Özel durumlar

Verilen anahtar sözlükte zaten var, ancak farklı bir değere sahip.The given key already exists in the dictionary but has a different value.

Açıklamalar

Belirtilen anahtar/değer çifti sözlükte zaten varsa, sözlüğün var olan örneği döndürülür.If the given key/value pair already exists in the dictionary, the existing instance of the dictionary is returned.

Şunlara uygulanır