ImmutableDictionary<TKey,TValue>.Builder.Contains(KeyValuePair<TKey,TValue>) Yöntem

Tanım

Sabit sözlüğün belirli bir değer içerip içermediğini belirler.Determines whether the immutable dictionary contains a specific value.

public:
 virtual bool Contains(System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue> item);
public bool Contains (System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue> item);
public bool Contains (System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>? item);
abstract member Contains : System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Value> -> bool
override this.Contains : System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Value> -> bool
Public Function Contains (item As KeyValuePair(Of TKey, TValue)) As Boolean

Parametreler

item
KeyValuePair<TKey,TValue>

Sözlükte bulacak nesne.The object to locate in the dictionary.

Döndürülenler

Boolean

trueitemSözlükte bulunursa; Aksi takdirde, false .true if item is found in the dictionary; otherwise, false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır