ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue>.Count Özellik

Tanım

Sabit sıralanmış Sözlükteki anahtar/değer çiftleri sayısını alır.Gets the number of key/value pairs in the immutable sorted dictionary.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Özellik Değeri

Int32

Sözlükteki anahtar/değer çiftleri sayısı.The number of key/value pairs in the dictionary.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır