ImmutableSortedSet<T>.Builder.Contains(T) Yöntem

Tanım

Küme belirtilen nesneyi içerip içermediğini belirler.Determines whether the set contains the specified object.

public:
 virtual bool Contains(T item);
public bool Contains (T item);
abstract member Contains : 'T -> bool
override this.Contains : 'T -> bool
Public Function Contains (item As T) As Boolean

Parametreler

item
T

Küme içinde bulacak nesne.The object to locate in the set.

Döndürülenler

Boolean

trueitemküme içinde bulunursa; Aksi durumda, false .true if item is found in the set; otherwise, false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır