ImmutableSortedSet<T>.Builder.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Küme boyunca yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.Returns an enumerator that iterates through the set.

public:
 System::Collections::Immutable::ImmutableSortedSet<T>::Enumerator GetEnumerator();
public System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T>.Enumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<'T>.Enumerator
Public Function GetEnumerator () As ImmutableSortedSet(Of T).Enumerator

Döndürülenler

ImmutableSortedSet<T>.Enumerator

Küme boyunca yinelemek için kullanılabilen bir Numaralandırıcı.A enumerator that can be used to iterate through the set.

Şunlara uygulanır