ImmutableSortedSet<T>.Builder.KeyComparer Özellik

Tanım

Sabit sıralanmış küme içindeki değerlerin eşitliğini belirlemede kullanılan nesneyi alır veya ayarlar.Gets or sets the object that is used to determine equality for the values in the immutable sorted set.

public:
 property System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ KeyComparer { System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IComparer<T> KeyComparer { get; set; }
member this.KeyComparer : System.Collections.Generic.IComparer<'T> with get, set
Public Property KeyComparer As IComparer(Of T)

Özellik Değeri

IComparer<T>

Küme içindeki değerler için eşitliği belirlemede kullanılan karşılaştırıcı.The comparer that is used to determine equality for the values in the set.

Açıklamalar

Karşılaştırıcı, çakışmaları ortaya çıkaracak şekilde değiştirilirse çakışan öğeler bırakılır ve koleksiyonda eşleşen her çiftin yalnızca birini bırakır.If the comparer is changed in a way that would introduce collisions, the conflicting elements are dropped, leaving only one of each matching pair in the collection.

Şunlara uygulanır