ImmutableSortedSet<T>.Builder.Overlaps(IEnumerable<T>) Yöntem

Tanım

Geçerli küme belirtilen koleksiyonla örtüşüyor olup olmadığını belirler.Determines whether the current set overlaps with the specified collection.

public:
 virtual bool Overlaps(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public bool Overlaps (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member Overlaps : seq<'T> -> bool
override this.Overlaps : seq<'T> -> bool
Public Function Overlaps (other As IEnumerable(Of T)) As Boolean

Parametreler

other
IEnumerable<T>

Geçerli küme ile Karşılaştırılacak koleksiyon.The collection to compare to the current set.

Döndürülenler

Boolean

true geçerli küme ise ve other en az bir ortak öğe paylaşıyorsa; Aksi takdirde, false .true if the current set and other share at least one common element; otherwise, false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır