ImmutableSortedSet<T>.ItemRef(Int32) Yöntem

Tanım

Verilen küme öğesinin bir salt okuma başvurusunu alır index .Gets a read-only reference of the element of the set at the given index.

public:
 T& ^ ItemRef(int index);
public ref readonly T ItemRef (int index);
member this.ItemRef : int -> 'T
Public Function ItemRef (index As Integer) As T

Parametreler

index
Int32

Döndürülecek küme içindeki öğenin 0 tabanlı dizini.The 0-based index of the element in the set to return.

Döndürülenler

T

Verilen konumdaki öğenin salt okunurdur başvurusu.A read-only reference of the element at the given position.

Şunlara uygulanır