ImmutableSortedSet<T>.KeyComparer Özellik

Tanım

Sabit sıralanmış küme içindeki anahtarları sıralamak için kullanılan karşılaştırıcıyı alır.Gets the comparer used to sort keys in the immutable sorted set.

public:
 property System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ KeyComparer { System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IComparer<T> KeyComparer { get; }
member this.KeyComparer : System.Collections.Generic.IComparer<'T>
Public ReadOnly Property KeyComparer As IComparer(Of T)

Özellik Değeri

IComparer<T>

Anahtarları sıralamak için kullanılan karşılaştırıcı.The comparer used to sort keys.

Açıklamalar

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır