ImmutableSortedSet<T>.Overlaps(IEnumerable<T>) Yöntem

Tanım

Geçerli sabit sıralanmış küme ve belirtilen bir koleksiyonun ortak öğeleri paylaşmasını belirler.Determines whether the current immutable sorted set and a specified collection share common elements.

public:
 virtual bool Overlaps(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public bool Overlaps (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member Overlaps : seq<'T> -> bool
override this.Overlaps : seq<'T> -> bool
Public Function Overlaps (other As IEnumerable(Of T)) As Boolean

Parametreler

other
IEnumerable<T>

Geçerli küme ile Karşılaştırılacak koleksiyon.The collection to compare to the current set.

Döndürülenler

Boolean

true geçerli küme ise ve other en az bir ortak öğe paylaşıyorsa; Aksi takdirde, false .true if the current set and other share at least one common element; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır