ImmutableSortedSet<T>.ICollection<T>.IsReadOnly Özellik

Tanım

Sabit koleksiyonlar her zaman salt okunurdur, bu yüzden true döndürür.Returns true, since immutable collections are always read-only. Arabirimine bakın ICollection<T> .See the ICollection<T> interface.

property bool System::Collections::Generic::ICollection<T>::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.Generic.ICollection<T>.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.Generic.ICollection<T>.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements ICollection(Of T).IsReadOnly

Özellik Değeri

Boolean

Koleksiyonun salt okunurdur olduğunu gösteren bir Boole değeri.A boolean value indicating whether the collection is read-only.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır