ImmutableSortedSet<T>.IList<T>.Insert(Int32, T) Yöntem

Tanım

Belirtilen dizinde kümesine bir öğe ekler.Inserts an item in the set at the specified index.

 virtual void System.Collections.Generic.IList<T>.Insert(int index, T item) = System::Collections::Generic::IList<T>::Insert;
void IList<T>.Insert (int index, T item);
abstract member System.Collections.Generic.IList<T>.Insert : int * 'T -> unit
override this.System.Collections.Generic.IList<T>.Insert : int * 'T -> unit
Sub Insert (index As Integer, item As T) Implements IList(Of T).Insert

Parametreler

index
Int32

item eklenecek sıfır tabanlı dizin.The zero-based index at which item should be inserted.

item
T

Küme içine eklenecek nesne.The object to insert into the set.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedSet<T> örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList<T> .It can be used only when the ImmutableSortedSet<T> instance is cast to an IList<T> interface.

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır