ImmutableSortedSet<T>.IList<T>.RemoveAt(Int32) Yöntem

Tanım

Belirtilen dizindeki öğeyi kaldırır.Removes the item at the specified index.

 virtual void System.Collections.Generic.IList<T>.RemoveAt(int index) = System::Collections::Generic::IList<T>::RemoveAt;
void IList<T>.RemoveAt (int index);
abstract member System.Collections.Generic.IList<T>.RemoveAt : int -> unit
override this.System.Collections.Generic.IList<T>.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList(Of T).RemoveAt

Parametreler

index
Int32

Kaldırılacak öğenin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the item to remove.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedSet<T> örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList<T> .It can be used only when the ImmutableSortedSet<T> instance is cast to an IList<T> interface.

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır