ImmutableSortedSet<T>.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Yöntem

Tanım

Kümesinin öğelerini belirli bir dizi dizininden başlayarak bir diziye kopyalar.Copies the elements of the set to an array, starting at a particular array index.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametreler

array
Array

Kümeden kopyalanmış öğelerin hedefi olan tek boyutlu dizi.The one-dimensional array that is the destination of the elements copied from the set. Dizinin sıfır tabanlı dizinlemeye sahip olması gerekir.The array must have zero-based indexing.

index
Int32

array içinde kopyalamanın başladığı sıfır tabanlı dizin.The zero-based index in array at which copying begins.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedSet<T> örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection .It can be used only when the ImmutableSortedSet<T> instance is cast to an ICollection interface.

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır