ImmutableSortedSet<T>.IList.Contains(Object) Yöntem

Tanım

Kümesinin belirli bir değer içerip içermediğini belirler.Determines whether the set contains a specific value.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametreler

value
Object

Küme içinde bulacak nesne.The object to locate in the set.

Döndürülenler

Boolean

true nesne, küme içinde bulunursa; Aksi takdirde, false .true if the object is found in the set; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedSet<T> örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the ImmutableSortedSet<T> instance is cast to an IList interface.

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır