ImmutableSortedSet<T>.IList.Remove(Object) Yöntem

Tanım

Belirli bir nesnenin kümeden ilk oluşumunu kaldırır.Removes the first occurrence of a specific object from the set.

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametreler

value
Object

Kümeden kaldırılacak nesne.The object to remove from the set.

Uygulamalar

Özel durumlar

Küme salt okunurdur veya sabit boyuta sahiptir.The set is read-only or has a fixed size.

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedSet<T> örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IList .It can be used only when the ImmutableSortedSet<T> instance is cast to an IList interface.

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır