ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Toplulukta yinelenen bir numaralandırıcı döndürür.Returns an enumerator that iterates through the collection.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<TKey> ^ GetEnumerator();
public System.Collections.Generic.IEnumerator<TKey> GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<'Key>
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<'Key>
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of TKey)

Döndürülenler

IEnumerator<TKey>

Koleksiyonda yinelemek için kullanılabilecek bir numaralandırıcı.An enumerator that can be used to iterate through the collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır