ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.ICollection<TKey>.Add(TKey) Yöntem

Tanım

NotSupportedExceptionHer durumda bir özel durum oluşturur.Throws a NotSupportedException exception in all cases.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.Add(TKey item) = System::Collections::Generic::ICollection<TKey>::Add;
void ICollection<TKey>.Add (TKey item);
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.Add : 'Key -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.Add : 'Key -> unit
Sub Add (item As TKey) Implements ICollection(Of TKey).Add

Parametreler

item
TKey

Koleksiyona eklenecek nesne.The object to add to the collection.

Uygulamalar

Özel durumlar

Her durumda.In all cases.

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection<T> .It can be used only when the ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection instance is cast to an ICollection<T> interface. ICollection<T>Arabirim, Add NotSupportedException arabirimi uygulayan koleksiyon salt okunurdur yönteminin bir özel durum oluşturması gerektiğini belirtir.The ICollection<T> interface specifies that the Add method should throw a NotSupportedException exception if the collection that implements the interface is read-only.

Şunlara uygulanır