ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.ICollection.IsSynchronized Özellik

Tanım

Koleksiyona erişimin eşitlenip eşitlenmediğini (iş parçacığı açısından güvenli) gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether access to the collection is synchronized (thread safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Özellik Değeri

Boolean

true koleksiyona erişim eşitlendiğinde (iş parçacığı güvenli); Aksi takdirde, false .true if access to the collection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection .It can be used only when the ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection instance is cast to an ICollection interface.

Şunlara uygulanır