ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.ICollection.SyncRoot Özellik

Tanım

Koleksiyona erişimi eşzamanlı hale getirmek için kullanılabilecek bir nesne alır.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Özellik Değeri

Object

Koleksiyona erişimi eşzamanlı hale getirmek için kullanılabilen bir nesne.An object that can be used to synchronize access to the collection.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection .It can be used only when the ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection instance is cast to an ICollection interface.

Şunlara uygulanır