ListDictionary.Values Özellik

Tanım

ICollectionİçindeki değerleri içeren bir öğesini alır ListDictionary .Gets an ICollection containing the values in the ListDictionary.

public:
 property System::Collections::ICollection ^ Values { System::Collections::ICollection ^ get(); };
public System.Collections.ICollection Values { get; }
member this.Values : System.Collections.ICollection
Public ReadOnly Property Values As ICollection

Özellik Değeri

ICollection

ICollectionİçindeki değerleri içeren bir ListDictionary .An ICollection containing the values in the ListDictionary.

Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği bir öğesinin öğelerini numaralandırır ListDictionary .The following code example enumerates the elements of a ListDictionary.

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Collections::Specialized;

void PrintKeysAndValues1( IDictionary^ myCol );
void PrintKeysAndValues2( IDictionary^ myCol );
void PrintKeysAndValues3( ListDictionary^ myCol );

int main()
{
  // Creates and initializes a new ListDictionary.
  ListDictionary^ myCol = gcnew ListDictionary;
  myCol->Add( "Braeburn Apples", "1.49" );
  myCol->Add( "Fuji Apples", "1.29" );
  myCol->Add( "Gala Apples", "1.49" );
  myCol->Add( "Golden Delicious Apples", "1.29" );
  myCol->Add( "Granny Smith Apples", "0.89" );
  myCol->Add( "Red Delicious Apples", "0.99" );

  // Display the contents of the collection using for each. This is the preferred method.
  Console::WriteLine( "Displays the elements using for each:" );
  PrintKeysAndValues1( myCol );

  // Display the contents of the collection using the enumerator.
  Console::WriteLine( "Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:" );
  PrintKeysAndValues2( myCol );

  // Display the contents of the collection using the Keys, Values, Count, and Item properties.
  Console::WriteLine( "Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:" );
  PrintKeysAndValues3( myCol );
}

// Uses the for each statement which hides the complexity of the enumerator.
// NOTE: The for each statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
void PrintKeysAndValues1( IDictionary^ myCol ) {
  Console::WriteLine( "  KEY            VALUE" );
  for each ( DictionaryEntry^ de in myCol )
   Console::WriteLine( "  {0,-25} {1}", de->Key, de->Value );
  Console::WriteLine();
}

// Uses the enumerator. 
void PrintKeysAndValues2( IDictionary^ myCol )
{
  IDictionaryEnumerator^ myEnumerator = myCol->GetEnumerator();
  Console::WriteLine( "  KEY            VALUE" );
  while ( myEnumerator->MoveNext() )
   Console::WriteLine( "  {0,-25} {1}", myEnumerator->Key, myEnumerator->Value );

  Console::WriteLine();
}

// Uses the Keys, Values, Count, and Item properties.
void PrintKeysAndValues3( ListDictionary^ myCol )
{
  array<String^>^myKeys = gcnew array<String^>(myCol->Count);
  myCol->Keys->CopyTo( myKeys, 0 );
  Console::WriteLine( "  INDEX KEY            VALUE" );
  for ( int i = 0; i < myCol->Count; i++ )
   Console::WriteLine( "  {0,-5} {1,-25} {2}", i, myKeys[ i ], myCol[ myKeys[ i ] ] );
  Console::WriteLine();
}

/*
This code produces the following output.

Displays the elements using for each:
  KEY            VALUE
  Braeburn Apples      1.49
  Fuji Apples        1.29
  Gala Apples        1.49
  Golden Delicious Apples  1.29
  Granny Smith Apples    0.89
  Red Delicious Apples   0.99

Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:
  KEY            VALUE
  Braeburn Apples      1.49
  Fuji Apples        1.29
  Gala Apples        1.49
  Golden Delicious Apples  1.29
  Granny Smith Apples    0.89
  Red Delicious Apples   0.99

Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:
  INDEX KEY            VALUE
  0   Braeburn Apples      1.49
  1   Fuji Apples        1.29
  2   Gala Apples        1.49
  3   Golden Delicious Apples  1.29
  4   Granny Smith Apples    0.89
  5   Red Delicious Apples   0.99

*/
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Specialized;

public class SamplesListDictionary {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a new ListDictionary.
   ListDictionary myCol = new ListDictionary();
   myCol.Add( "Braeburn Apples", "1.49" );
   myCol.Add( "Fuji Apples", "1.29" );
   myCol.Add( "Gala Apples", "1.49" );
   myCol.Add( "Golden Delicious Apples", "1.29" );
   myCol.Add( "Granny Smith Apples", "0.89" );
   myCol.Add( "Red Delicious Apples", "0.99" );

   // Display the contents of the collection using foreach. This is the preferred method.
   Console.WriteLine( "Displays the elements using foreach:" );
   PrintKeysAndValues1( myCol );

   // Display the contents of the collection using the enumerator.
   Console.WriteLine( "Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:" );
   PrintKeysAndValues2( myCol );

   // Display the contents of the collection using the Keys, Values, Count, and Item properties.
   Console.WriteLine( "Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:" );
   PrintKeysAndValues3( myCol );
  }

  // Uses the foreach statement which hides the complexity of the enumerator.
  // NOTE: The foreach statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  public static void PrintKeysAndValues1( IDictionary myCol ) {
   Console.WriteLine( "  KEY            VALUE" );
   foreach ( DictionaryEntry de in myCol )
     Console.WriteLine( "  {0,-25} {1}", de.Key, de.Value );
   Console.WriteLine();
  }

  // Uses the enumerator.
  // NOTE: The foreach statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  public static void PrintKeysAndValues2( IDictionary myCol ) {
   IDictionaryEnumerator myEnumerator = myCol.GetEnumerator();
   Console.WriteLine( "  KEY            VALUE" );
   while ( myEnumerator.MoveNext() )
     Console.WriteLine( "  {0,-25} {1}", myEnumerator.Key, myEnumerator.Value );
   Console.WriteLine();
  }

  // Uses the Keys, Values, Count, and Item properties.
  public static void PrintKeysAndValues3( ListDictionary myCol ) {
   String[] myKeys = new String[myCol.Count];
   myCol.Keys.CopyTo( myKeys, 0 );

   Console.WriteLine( "  INDEX KEY            VALUE" );
   for ( int i = 0; i < myCol.Count; i++ )
     Console.WriteLine( "  {0,-5} {1,-25} {2}", i, myKeys[i], myCol[myKeys[i]] );
   Console.WriteLine();
  }
}

/*
This code produces the following output.

Displays the elements using foreach:
  KEY            VALUE
  Braeburn Apples      1.49
  Fuji Apples        1.29
  Gala Apples        1.49
  Golden Delicious Apples  1.29
  Granny Smith Apples    0.89
  Red Delicious Apples   0.99

Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:
  KEY            VALUE
  Braeburn Apples      1.49
  Fuji Apples        1.29
  Gala Apples        1.49
  Golden Delicious Apples  1.29
  Granny Smith Apples    0.89
  Red Delicious Apples   0.99

Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:
  INDEX KEY            VALUE
  0   Braeburn Apples      1.49
  1   Fuji Apples        1.29
  2   Gala Apples        1.49
  3   Golden Delicious Apples  1.29
  4   Granny Smith Apples    0.89
  5   Red Delicious Apples   0.99

*/
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Specialized

Public Class SamplesListDictionary  

  Public Shared Sub Main()

   ' Creates and initializes a new ListDictionary.
   Dim myCol As New ListDictionary()
   myCol.Add("Braeburn Apples", "1.49")
   myCol.Add("Fuji Apples", "1.29")
   myCol.Add("Gala Apples", "1.49")
   myCol.Add("Golden Delicious Apples", "1.29")
   myCol.Add("Granny Smith Apples", "0.89")
   myCol.Add("Red Delicious Apples", "0.99")

   ' Display the contents of the collection using For Each. This is the preferred method.
   Console.WriteLine("Displays the elements using For Each:")
   PrintKeysAndValues(myCol)

   ' Display the contents of the collection using the enumerator.
   Console.WriteLine("Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:")
   PrintKeysAndValues2(myCol)

   ' Display the contents of the collection using the Keys, Values, Count, and Item properties.
   Console.WriteLine("Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:")
   PrintKeysAndValues3(myCol)

  End Sub


  ' Uses the For Each statement which hides the complexity of the enumerator.
  ' NOTE: The For Each statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  Public Shared Sub PrintKeysAndValues(myCol As IDictionary)

   Console.WriteLine("  KEY            VALUE")
   Dim de As DictionaryEntry
   For Each de In myCol
     Console.WriteLine("  {0,-25} {1}", de.Key, de.Value)
   Next de
   Console.WriteLine()

  End Sub


  ' Uses the enumerator. 
  ' NOTE: The For Each statement is the preferred way of enumerating the contents of a collection.
  Public Shared Sub PrintKeysAndValues2(myCol As IDictionary)
   Dim myEnumerator As IDictionaryEnumerator = myCol.GetEnumerator()

   Console.WriteLine("  KEY            VALUE")
   While myEnumerator.MoveNext()
     Console.WriteLine("  {0,-25} {1}", myEnumerator.Key, myEnumerator.Value)
   End While
   Console.WriteLine()

  End Sub


  ' Uses the Keys, Values, Count, and Item properties.
  Public Shared Sub PrintKeysAndValues3(myCol As ListDictionary)
   Dim myKeys(myCol.Count) As [String]
   myCol.Keys.CopyTo(myKeys, 0)

   Console.WriteLine("  INDEX KEY            VALUE")
   Dim i As Integer
   For i = 0 To myCol.Count - 1
     Console.WriteLine("  {0,-5} {1,-25} {2}", i, myKeys(i), myCol(myKeys(i)))
   Next i
   Console.WriteLine()

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'Displays the elements using For Each:
'  KEY            VALUE
'  Braeburn Apples      1.49
'  Fuji Apples        1.29
'  Gala Apples        1.49
'  Golden Delicious Apples  1.29
'  Granny Smith Apples    0.89
'  Red Delicious Apples   0.99
'
'Displays the elements using the IDictionaryEnumerator:
'  KEY            VALUE
'  Braeburn Apples      1.49
'  Fuji Apples        1.29
'  Gala Apples        1.49
'  Golden Delicious Apples  1.29
'  Granny Smith Apples    0.89
'  Red Delicious Apples   0.99
'
'Displays the elements using the Keys, Values, Count, and Item properties:
'  INDEX KEY            VALUE
'  0   Braeburn Apples      1.49
'  1   Fuji Apples        1.29
'  2   Gala Apples        1.49
'  3   Golden Delicious Apples  1.29
'  4   Granny Smith Apples    0.89
'  5   Red Delicious Apples   0.99

Açıklamalar

İçindeki değerlerin sırası ICollection belirtilmemiş, ancak ICollection Yöntem tarafından döndürülen ilişkili anahtarlarla aynı sıradır Keys .The order of the values in the ICollection is unspecified, but it is the same order as the associated keys in the ICollection returned by the Keys method.

Döndürülen ICollection bir statik kopya değil; bunun yerine ICollection başlangıçtaki değerlere geri başvurur ListDictionary .The returned ICollection is not a static copy; instead, the ICollection refers back to the values in the original ListDictionary. Bu nedenle, devam eden değişiklikleri ' ListDictionary de yansıtılmalıdır ICollection .Therefore, changes to the ListDictionary continue to be reflected in the ICollection.

Bu özelliğin değerini almak bir O(1) işlemidir.Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.