BackgroundWorker.WorkerSupportsCancellation Özellik

Tanım

Zaman uyumsuz iptali destekleyip desteklemediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar BackgroundWorker .Gets or sets a value indicating whether the BackgroundWorker supports asynchronous cancellation.

public:
 property bool WorkerSupportsCancellation { bool get(); void set(bool value); };
public bool WorkerSupportsCancellation { get; set; }
member this.WorkerSupportsCancellation : bool with get, set
Public Property WorkerSupportsCancellation As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueBackgroundWorkeriptali destekliyorsa, tersi durumda false .true if the BackgroundWorker supports cancellation; otherwise false. Varsayılan değer: false.The default is false.

Açıklamalar

' In WorkerSupportsCancellation iptal etmeyi desteklemesini istiyorsanız özelliğini olarak ayarlayın true BackgroundWorker .Set the WorkerSupportsCancellation property to true if you want the BackgroundWorker to support cancellation. Bu özellik olduğunda true , CancelAsync bir arka plan işlemini kesintiye uğratmak için yöntemini çağırabilirsiniz.When this property is true, you can call the CancelAsync method to interrupt a background operation.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.