ScaffoldColumnAttribute.Scaffold Özellik

Tanım

Yapı iskelesi etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirten değeri alır veya ayarlar.Gets or sets the value that specifies whether scaffolding is enabled.

public:
 property bool Scaffold { bool get(); };
public bool Scaffold { get; }
member this.Scaffold : bool
Public ReadOnly Property Scaffold As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueYapı iskelesi etkinse; Aksi takdirde, false .true if scaffolding is enabled; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu özelliği, veri modelindeki bireysel veri sütunlarında yapı iskelesi sağlamak için kullanabilirsiniz.You can use this property to enable scaffolding in individual data columns in a data model. Bu özelliği true Global. asax dosyasında olarak ayarlarsanız, tüm veri modeli CRUD (oluşturma, okuma, güncelleştirme ve silme) işlemleri için veritabanındaki tüm veri sütunlarını ortaya çıkarır.If you set this property to true in the global.asax file, the entire data model will expose all data columns in the database for CRUD (Create, Read, Update and Delete) operations.

Şunlara uygulanır