DependencyPropertyDescriptor.Description Özellik

Tanım

Öğesinde belirtilen şekilde üyenin açıklamasını alır DescriptionAttribute .Gets the description of the member, as specified in the DescriptionAttribute.

public:
 virtual property System::String ^ Description { System::String ^ get(); };
public override string Description { get; }
member this.Description : string
Public Overrides ReadOnly Property Description As String

Özellik Değeri

String

Üyenin açıklaması.The description of the member. Hayır ise DescriptionAttribute , özellik değeri, boş bir dize ("") olan varsayılan değere ayarlanır.If there is no DescriptionAttribute, the property value is set to the default, which is an empty string ("").

Açıklamalar

Bu özellik temel alır PropertyDescriptor .This property relies on the underlying PropertyDescriptor.

Şunlara uygulanır