CollectionEditor.CollectionForm.EditValue Özellik

Tanım

Düzenlenecek koleksiyon nesnesini alır veya ayarlar.Gets or sets the collection object to edit.

public:
 property System::Object ^ EditValue { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public object EditValue { get; set; }
member this.EditValue : obj with get, set
Public Property EditValue As Object

Özellik Değeri

Object

Düzenlenecek koleksiyon nesnesi.The collection object to edit.

Şunlara uygulanır