IDesignerHost.InTransaction Özellik

Tanım

Tasarımcı konağının Şu anda bir işlem içinde olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the designer host is currently in a transaction.

public:
 property bool InTransaction { bool get(); };
public bool InTransaction { get; }
member this.InTransaction : bool
Public ReadOnly Property InTransaction As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true devam eden bir işlem varsa; Aksi takdirde, false .true if a transaction is in progress; otherwise, false.

Şunlara uygulanır