EventDescriptorCollection.IList.IsReadOnly Özellik

Tanım

Topluluğun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Özellik Değeri

Boolean

Koleksiyonun salt okunursa true; değilse, false.true if the collection is read-only; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Not

HostProtectionAttributeBu sınıfa uygulanan özniteliği şu Resources özellik değerine sahiptir: Synchronization .The HostProtectionAttribute attribute applied to this class has the following Resources property value: Synchronization. HostProtectionAttribute masaüstü uygulamalarını etkilemez (bunlar normalde bir simge tıklatılarak, komut yazılarak veya tarayıcıya URL girilerek başlatılır).The HostProtectionAttribute does not affect desktop applications (which are typically started by double-clicking an icon, typing a command, or entering a URL in a browser). Daha fazla bilgi için bkz HostProtectionAttribute . sınıf veya SQL Server programlama ve konak koruma öznitelikleri.For more information, see the HostProtectionAttribute class or SQL Server Programming and Host Protection Attributes.

Şunlara uygulanır