HandledEventArgs.Handled Özellik

Tanım

Olay işleyicisinin olayı tamamen işlemediğini veya sistemin kendi işleme devam edip etmediğini gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates whether the event handler has completely handled the event or whether the system should continue its own processing.

public:
 property bool Handled { bool get(); void set(bool value); };
public bool Handled { get; set; }
member this.Handled : bool with get, set
Public Property Handled As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Olay tamamen işlenirse; Aksi takdirde, false .true if the event has been completely handled; otherwise, false.

Şunlara uygulanır