IBindingListView.SupportsAdvancedSorting Özellik

Tanım

Veri kaynağının gelişmiş sıralamayı destekleyip desteklemediğini gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the data source supports advanced sorting.

public:
 property bool SupportsAdvancedSorting { bool get(); };
public bool SupportsAdvancedSorting { get; }
member this.SupportsAdvancedSorting : bool
Public ReadOnly Property SupportsAdvancedSorting As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueveri kaynağı gelişmiş sıralamayı destekliyorsa; Aksi takdirde, false .true if the data source supports advanced sorting; otherwise, false.

Açıklamalar

Gelişmiş sıralama, birden çok sütuna göre sıralama özelliğine başvurur.Advanced sorting refers to the ability to sort by multiple columns.

Şunlara uygulanır