ICustomTypeDescriptor.GetComponentName Yöntem

Tanım

Bir bileşenin bu örneğinin adını döndürür.Returns the name of this instance of a component.

public:
 System::String ^ GetComponentName();
public string GetComponentName ();
abstract member GetComponentName : unit -> string
Public Function GetComponentName () As String

Döndürülenler

String

Nesnenin adı ya da null nesnenin adı yoksa.The name of the object, or null if the object does not have a name.

Açıklamalar

nullDöndürülürse, varsayılan adı kullanın.If null is returned, use the default name.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.