IEditableCollectionView.CurrentEditItem Özellik

Tanım

Düzenlenmekte olan koleksiyondaki öğeyi alır.Gets the item in the collection that is being edited.

public:
 property System::Object ^ CurrentEditItem { System::Object ^ get(); };
public object CurrentEditItem { get; }
member this.CurrentEditItem : obj
Public ReadOnly Property CurrentEditItem As Object

Özellik Değeri

Object

İse düzenlenmekte olan koleksiyonda bulunan öğe IsEditingItem true ; Aksi durumda, null .The item in the collection that is being edited if IsEditingItem is true; otherwise, null.

Şunlara uygulanır