IEditableCollectionView.IsEditingItem Özellik

Tanım

Devam eden bir düzenleme işlemi olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether an edit transaction is in progress.

public:
 property bool IsEditingItem { bool get(); };
public bool IsEditingItem { get; }
member this.IsEditingItem : bool
Public ReadOnly Property IsEditingItem As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

truedevam eden bir düzenleme işlemi varsa; Aksi takdirde, false .true if an edit transaction is in progress; otherwise, false.

Açıklamalar

EditItemYa da çağırarak işlemi çağırarak veya sonlandırarak bir düzenleme işlemine başlarsınız CommitEdit CancelEdit .You begin an edit transaction by calling EditItem and end the transaction by calling CommitEdit or CancelEdit.

Şunlara uygulanır