ListSortDescriptionCollection.CopyTo(Array, Int32) Yöntem

Tanım

Belirtilen hedef dizi dizininden başlayarak koleksiyonun içeriğini belirtilen diziye kopyalar.Copies the contents of the collection to the specified array, starting at the specified destination array index.

public:
 virtual void CopyTo(Array ^ array, int index);
public void CopyTo (Array array, int index);
abstract member CopyTo : Array * int -> unit
override this.CopyTo : Array * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As Array, index As Integer)

Parametreler

array
Array

Koleksiyondan kopyalanmış öğeler için hedef dizi.The destination array for the items copied from the collection.

index
Int32

Kopyalamanın başladığı hedef dizinin dizini.The index of the destination array at which copying begins.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır