ListSortDescriptionCollection.IndexOf(Object) Yöntem

Tanım

Koleksiyonda belirtilen öğenin dizinini döndürür.Returns the index of the specified item in the collection.

public:
 virtual int IndexOf(System::Object ^ value);
public int IndexOf (object value);
abstract member IndexOf : obj -> int
override this.IndexOf : obj -> int
Public Function IndexOf (value As Object) As Integer

Parametreler

value
Object

, Object Koleksiyonu bulmak için.The Object to locate in the collection.

Döndürülenler

Int32

valueListede bulunursa öğesinin dizini; Aksi takdirde,-1.The index of value if found in the list; otherwise, -1.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır