ListSortDescriptionCollection.ICollection.IsSynchronized Özellik

Tanım

Koleksiyona erişimin iş parçacığı güvenli olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether access to the collection is thread safe.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Özellik Değeri

Boolean

Her durumda true.true in all cases.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu özellik her zaman döndürülür true , çünkü oluşturulduktan sonra koleksiyon salt okunurdur.This property always returns true, because once constructed, the collection is read-only. Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ListSortDescriptionCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection .It can be used only when the ListSortDescriptionCollection instance is cast to an ICollection interface.

Şunlara uygulanır