ListSortDescriptionCollection.ICollection.SyncRoot Özellik

Tanım

Koleksiyona erişimi eşzamanlı hale getirmek için kullanılabilecek geçerli örneği alır.Gets the current instance that can be used to synchronize access to the collection.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Özellik Değeri

Object

Öğesinin geçerli örneği ListSortDescriptionCollection .The current instance of the ListSortDescriptionCollection.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu uygulama, ListSortDescriptionCollection oluşturulduktan sonra, temel alınan listeye ortak erişime izin vermediğinden, öğesinin geçerli örneğini döndürür.This implementation returns the current instance of the ListSortDescriptionCollection, because this collection, once constructed, does not allow public access to the underlying list.

Yöntemi hakkında daha fazla bilgi için ICollection.SyncRoot bkz ICollection.SyncRoot . özelliği.For more information on the ICollection.SyncRoot method, see the ICollection.SyncRoot property.

Şunlara uygulanır