ListSortDescriptionCollection.IList.IsFixedSize Özellik

Tanım

Koleksiyonun sabit boyuta sahip olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the collection has a fixed size.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Özellik Değeri

Boolean

Her durumda true.true in all cases.

Uygulamalar

Açıklamalar

Koleksiyon salt okunurdur ve bu nedenle her zaman sabit bir boyuta sahip olur.The collection is read-only once constructed and will, therefore, always have a fixed size.

Şunlara uygulanır